Harydy nadip gaytarmaly we çalyşmaly

HARYTLARY GAÝTARMAKLYK WE ÇALYŞMAK

Şu aşakda agzalan şertler esasynda harydy gaýtarmaklyk ýa-da çalyşmak

mümkindir:

 Harytlary size gowşurylandan soňra 10 gün geçmezlik şerti bilen;

 Harydy kabul edip alnandan soňra, harydyň özüne, hardyň gabyna, gutusyna

ýa-da harydyň belligine (etiketkasyna) zyýan ýetirilmedik ýagdaýynda;

 Siziň salgyňyza nädogry haryt getirilen ýagdaýynda;

 Eger zaýalanan ýa-da zeper ýeten harytlar getirilende;

 Harytlary yzyna gaýtarmaklyk üçin ýa-da çalyşmaklyk üçin hiç-hili goşmaça

töleg alynmaya 

            ÝÜZE ÇYKYP BILJEK KÄBIR MESELELER

Sargydymda bir haryt kem;

Eger harydyňyz kem gelen halatynda, sargydyňyzy getiren kuriýeriň

ýanynda, sargyt fakturaňyza seredip harytlaryňyzy barlap almagyňyzy maslahat

berýäris. Eger sargyt kem ýa-da zeper ýeten bolsa onda hökmany suratda kuriýere

görkezip bellige aldyryň. Bu bellikler ýerine ýetirilmese, markaly.com

jogapkärçiligi öz üstine almaýar.

Sargydym näçe wagtdan geler?

Sargydyňyz tassyk edilenden soň 10-15 günüň dowamynda geler.

Kwitansiýamy sargydym bilen birlikde getirmediler, Näme etmeli?

“HABARLASMAK” sahypasyna sargyt nomerinizi, e-poçtanyzy we

kwitansiýa isleýändigiňizi ýazyp ugradanyňyzda kwitansiýaňyz siziň e-poçtaňyza

ugradylar. Ýa-da +99363153351 belgä jaň edip talap edip bilersiňiz.