Biz barada

MARKALY.com – dünýädäki birnäçe egin-eşik brendlerini özünde jemleýän we

söwdä işiňizi ýeňilleşdirýän elektron söwda nokadadyr. Ýokary hilli harytlary

amatly bahadan ýetirmek bilen bir hatarda aňsat sargap bolýan platformamyz, tiz

eltip bermek hem-de harydy çalyşmak we yza gaýtarmak hyzmatlary hödürleýäris.

Hödürleýän hyzmatlarymyzda müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmagy ilkinji

nobatda tutýarys

Maksadymyz:

Saýtymyzy we applikasiýamyzy iň ýönekeý görnüşde we ýeňil ulanmaklygyňyzy

üpjün etmek biziň esasy maksadymyz bolup durýar. Sargyt edilen harytlary

Türkmenistanyň ähli künjegine iň tiz wagtda (10-15 günde) eltip bermek bolsa bizi

has tapawutlandyrýar. Sargyt edilen harytlaryň hilini kepillendiýäris we güwä

geçýäris, bu bolsa bizi tapawutlandyrýar. Harytlary diňe bir internetden saýlap

almak bilen çäklenmän, Aşgabat şäherindäki dükanymyzdan saýlap alyp bilersiňiz.

Salgymyz: "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" söwda merkezi 2-nji gat,152-nji dükany